Menu

Jobindsats i Alfa

Målrettet jobindsats for ledige i rusmiddelbehandling

Vil du høre mere?

Vejen til job

Hos AlfaRehab tilbyder vi en helhedsorienteret og specialiseret jobindsats målrettet ledige, der er i rusmiddelbehandling hos AlfaRehab.

Dette gør vi, da vi ved, at livets øvrige forhold, udover afhængigheden, er væsentlige at arbejde med for at optimere borgernes bedringsproces.

Ved at støtte borgerne i arbejde, sikrer vi, at de ikke er hensat til de præcis samme betingelse, som de havde før behandlingen, hvilket vil være med til at understøtte borgernes afholdenhed.

Stor viden om afhængighed

Med Alfas store viden om rusmiddelafhængige, deres adfærdsmønstre, mestringsstrategier og risikosituationer samt det indgående kendskab til den enkelte borger, er det muligt at tilrettelægge målrettede og håndholdte jobrettede forløb for den enkelte.

Ved at lade behandling og beskæftigelsesindsats foregå ét og samme sted er det være muligt at handle mens der er motivation til forandring, at reagere hurtigt, hvis der opstår udfordringer som fx tilbagefaldstruende adfærd samt at profitere af strategier og erfaringer fra behandlingen i jobindsatsen.

Endvidere kan det give borgeren en oplevelse af kontinuitet og tryghed kun at skulle forholde sig til en aktør og det giver jobmentor en særegen mulighed at kunne sparre løbende med borgerens rusmiddelbehandler.

Vi hjælper med beskæftigelse

jobindsats Alfa

Vi tilbyder en helhedsorienteret hjælp med stor ekspertise.

Behandler eller jobmentor?

En behandler og en jobmentor er selvfølgelig to forskellige mennesker – også hos Alfa.

Hos Alfa er vi opmærksomme på de forskellige tilbud, da foranstaltningerne bevilliges efter forskellig lovgivning og der dermed er forskellige rettigheder og pligter forbundet med deltagelse.

Borgeren tilknyttes en fast jobmentor, da vi tror på, at relationen er afgørende, når man skal støtte mennesker til at skabe forandringer i livet.

Læs også: Samarbejde med virksomheden

Jobrettet indsats

For borgere tæt på arbejdsmarkedet tilbydes et jobrettet forløb. Der arbejdes med at matche borgeres kompetencer og erfaringer med relevante virksomheder.

Vi støtter borgerne i at finde aktuelle jobopslag, udforme CV, ansøgninger og tage kontakt til virksomheder.

Vi laver det opledende arbejde i forhold til relevante virksomheder, og som udgangspunkt går vi efter en ordinær ansættelse, men gør brug af tilbud som fx virksomhedspraktik, såfremt det kan give borgeren bedre forudsætninger i den videre jobsøgning, eller hvis borger ønsker et brancheskifte.

Læs også: Samarbejde med borgeren

Afklaringsforløb

For borgere på kanten af arbejdsmarkedet tilbydes vores afklaringsforløb, en helhedsorienteret, håndholdt indsats med uddybende dokumentation.

Vores afklaringsforløb har til hensigt at udvikle arbejdsmarkedsparathed for borgere langt fra arbejdsmarkedet ved at optræne og afklare arbejdsevnen igennem virksomhedspraktikker, der imødekommer borgers skånebehov og kompetencer.

Fastholdelsesforløb

For alle borgere kan tilbydes et fastholdelsesforløb. Vores fastholdelsesforløb tilbydes til borgere, der er eller skal til at starte i arbejde eller virksomhedsplacering med henblik på at støtte den enkelte i at fastholde arbejdet.

Borgeren støttes i at skabe hensigtsmæssige rammer og struktur, således at borger kan fungere i og mestre både sit arbejdsliv og sit hverdagsliv.

Hvad indeholder en jobindsats?

Samtlige forløb dækker over en 13 ugers periode, hvor der afholdes to samtaler med jobmentor ugentligt.

Herudover dækker forløbet opledning af relevante virksomheder, tæt opfølgning på arbejdspladsen med borger såvel som arbejdsgiver samt eventuelt observation i praktikforløb, såfremt det kan give relevant beskrivelse af arbejdsevnen.

Der fremsendes en månedlig status samt en afsluttende progressionsrapport til jobcentret. Herudover arbejdes der fortsat med tilbagefaldsforebyggende terapi i Alfas regi sideløbende.
Pris for 13 ugers jobindsats er 15.600 kr.

I Alfa møder vi borgere fra samtlige målgrupper i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og yder jobindsats for alle, der er i behandlingsforløb i Alfa, uagtet målgruppe i LAB.

Metodevalg tilgang og værdigrundlag

Samtaleteknisk anvender vi især den motiverende samtale og løsningsfokuseret samtale i jobindsatsen.

Vi arbejder med Empowerment tilgangen i forhold til at lade borgeren være eksperten på eget liv og støtte denne til at styrke sin handleevne og tage kontrol og ejerskab over beslutninger, der påvirker livet og hverdagen.

Vi arbejder for at etablere relationel koordinering blandt relevante instanser bl.a. via netværksmøder, hvor borgeren har forløb med henblik på at udvikle fælles mål og deling af viden.

I forhold til placering gør vi i høj grad brug af omvendt formidling.  Vi læner os desuden op ad principperne i SE- og IPS-tilgangen. 

Sagsbehandleren og samarbejdet med Alfas beskæftigelsesrettede indsats

Hvis I som jobcenter har en borger, der er i behandlingsforløb hos AlfaRehab, og som I tænker kan profitere af den beskæftigelsesrettede indsats, vi tilbyder, kontakter I os på hra@alfakbh.dk, tlf.: 54 55 75 75 eller 35 35 35 81, hvorefter vi udarbejder en kontrakt og forløbet kan opstartes.

Hvis vi har en borger i behandling, som ønsker en beskæftigelsesrettede indsats i Alfa, tager vi kontakt til den pågældendes sagsbehandler i jobcenteret, der kan vurdere om forløbet er relevant.

alfarehab

Hvis I har spørgsmål til vores indsats, eller ønsker at høre mere om mulighederne – eventuelt har et ønske om, at opstarte et forløb, kan vi kontaktes på:

hra@alfakbh.dk

Telefon 54 55 75 75

Telefon 35 35 35 81

Se også

Vitas og etablering af praktik

Der laves altid en etableringssamtale på virksomhederne forud for et praktikforløb.

Efter etableringssamtale på virksomhederne sender vi alt relevant materiale til brug for vitas ansøgning til jobcentret, som udformer denne og sender til underskrift hos arbejdsgiver.

Progressionsrapport og arbejdsevnebeskrivelse

Der laves altid en afsluttende progressionsrapport.

I afklaringsforløbene laves der en arbejdsevnebeskrivelse på baggrund af en udarbejdet ressourceprofil og det aktuelle forløb.

Samarbejdet med sagsbehandleren

Foruden de månedlige statusrapporter håber vi på, at vi kan afholde fælles statusmøder.

Ved et forløbs start indhenter vi samtykke til udveksling af oplysninger, således det også er muligt at give sagsbehandler i jobcenteret en status på behandlingsforløbet, idet dette selvsagt har indvirkning på det beskæftigelsesrettede forløb.

Hvis der opstår væsentlige forandringer undervejs i et forløb, vil vi orientere sagsbehandler via mail eller telefonopkald og ikke vente til den månedlige statusrapport. – Derudover er vores telefon 35 35 35 81 altid åben.

Afbrudt behandlings indflydelse på tilbuddet

Såfremt borgeren stopper i vores behandlingstilbud, har der forud for dette fundet en faglig vurdering sted. Vi udskriver sjældent borgere i vores behandlingstilbud.

Langt oftere ændrer vi i samarbejde med visiterende myndighed den eksisterende indsats, så den matcher borgerens behandlingsbehov. Hvis der alligevel er tale om en udskrivning, vil det ofte være fordi borgeren bliver indlagt, ønsker at skifte behandlingssted, eller flytter til en anden del af landet.

I disse undtagelsessituationer vil den beskæftigelsesrettede indsats, så vidt det er muligt og meningsfuldt, fortsætte til forløbet afsluttes naturligt.  

Udeblivelse og manglende kontakt

Ved udeblivelser, eller ved manglende kontakt i mere end 5 dage, efter den sidste aftale, bliver jobcenteret kontaktet af Alfas jobmentor.

Her laves en fælles vurdering af, om indsatsen skal afsluttes indtil der igen er motivation for at indgå i forløbet.

Stilstand og opsigelse

I det tilfælde hvor Alfa i samarbejde med borger og jobcenteret vurderer at der ikke sker progression, kan indsatsen opsiges med 1 uges varsel.

I det tilfælde hvor der ikke kan findes en arbejds- eller praktikplads, vil Alfa i samarbejde med jobcenteret tage stilling til, om jobindsatsen skal fortsætte eller sættes på standby.

Jobindsats

AlfaRehab tilbyder helhedsorienteret hjælp

Hos Alfa brænder vi for at gøre en forskel! Og med vores enorme erfaring og ekspertise, betegner vi os, som blandt de bedste på markedet.

Vi tilbyder specialiseret hjælp og viden fra vores fagligt kompetente personale.

FÅ HJÆLP NU