Etik

Hjælp og behandling hos AlfaRehab

Få hjælp i dag

Etiske retningslinjer for personalet

Forhold til borgeren

Personalet har – med de undtagelser, der følger lovgivningen – tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret under behandlingen. Videregivelse af oplysninger kræver samtykke fra borgeren. Samtykke foreligger skriftligt og angiver hvilke typer oplysninger, der må videregives. Samtykke kan altid tilbagekaldes og bortfalder efter et år.

Personalet møder borgeren, der hvor han/hun er. Personalet anerkender borgerens værdighed, integritet og handler med respekt for dennes selvforståelse. Personalet udøver behandling uden diskrimination af alder, køn, race, nationalitet, handikap, diagnose, seksuel orientering, religion, politisk overbevisning, kulturel baggrund, social status eller økonomiske forhold.

Al privat, social og/eller seksuel omgang mellem terapeut og borger må ikke forekomme. Forretningsmæssig tilknytning mellem borger og personale må ikke forekomme.

Forhold til kolleger

Den enkelte medarbejder samarbejder med sine kolleger således, at de faggrænser, som eksisterer på arbejdspladsen, respekteres.

Personalet er bevidst om egne faglige begrænsninger og opmærksom på kollegers viden og kvalifikationer.

Personalet respekterer den faglige kompetence hos kolleger og udviser i nærvær af borgerne loyalitet overfor kollegers arbejde.

Faglig standard

Medarbejderen tilrettelægger og udfører arbejdet i samarbejde med sine kolleger på en sådan måde, at borgerens behandlingsplan og interesse er i fokus.

Hvis terapeuten har personlige problemer, der hæmmer vedkommendes arbejde med borgerne, skal terapeuten være åben for at søge hjælp til at løse problemerne.

Alle ansatte i AlfaRehab holder sig fagligt ajour gennem egenterapi, supervision og deltagelse i faglige kurser/uddannelse.

AlfaRehab er ansvarlig for at de etiske retningslinjer er tidssvarende.

Personalet skal henvise borgeren til anden relevant behandling, når AlfaRehab ikke er det rette eller tilstrækkeligt intensivt tilbud til klientens specifikke problemstillinger.

Lad os hjælpe

Har du brug for hjælp til at håndtere et misbrug eller har du brug for hjælp til en pårørende, så kontakt os helt anonymt.

Vi ringer tilbage til dig og hjælper dig videre i processen.

Etik

Værdigrundlag

Det værdigrundlag, der er blevet formuleret af ledelse og personale i AlfaRehab, baserer sig på den antagelse, at behandlingen skal hjælpe borgeren til afklare egne værdier, opbygge evnen til at reflektere og (gen)skabe sunde relationer.

Vi anser misbruget som et symptom på underliggende problemstillinger, og når disse afhjælpes vil borgeren følelsesmæssige fundament og refleksionsformåen være tilstrækkeligt til at opnå og vedligeholde et liv uden brug af rusmidler.

Behandlingsarbejdet i AlfaRehab hviler på denne opfattelse og omfatter i dag en helhedsorienteret indsats. Der lægges vægt på medmenneskelighed, selvstændighed og personlig udvikling.

Alt afhængig af hvilken behandlingspakke der er tale om, vil følgende elementer indgå i behandlingsarbejdet hos AlfaRehab.

 • Løsningsorienteret gruppeterapi
 • Undervisning
 • Tilbagefaldsforebyggende rådgivning og terapi
 • Psykologsamtaler
 • Psykiatrisk tilsyn efter behov
 • Kortere eller længerevarende psykoterapi med fokus på chok og traume
 • Omfattende socialrådgivning
 • Afspænding
 • Familiebehandling
 • Gruppetræning med fokus på kropsbevidsthed og relationer
 • Kostvejledning
 • NADA akupunktur
 • Kontrol ved u-prøver og alkometer.

Professionel hjælp af vores specialister

Det helhedsorienterede behandlingssyn afspejler sig i en tværfaglig tilgang til behandlingen/rehabiliteringen.

Teamet består af Danish Addiction Counselors, psykolog, psykoterapeuter, socialrådgivere, afspændingspædagog og psykiater. Alle indgår som fast fagligt personale omkring borgernes behandling.

Hos AlfaRehab lægges der vægt på kontinuerligt at opkvalificere personalegruppen for at kunne imødekomme borgernes behov for professionel og kvalificeret støtte.

For at sikre kvaliteten, krav til etikken og den professionelle standard er individuel supervision og team supervision et vigtigt redskab.

Endvidere er der løbende evaluering og deraf følgende forbedringer implementeres.

Etik